RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Przedsiębiorstwo P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz realizuje projekt pod nazwą: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PRIMART poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Działanie 3.3 Innowacje w MŚP.

 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest zakup środków trwałych w postaci maszyn prowadzących do wprowadzenia na rynek krajowy innowacyjnego produktu, a mianowicie: kruchego wyrobu ciastkarskiego – batonu zbożowego z nadzieniem owocowym o smaku truskawkowym i morelowym o właściwościach prozdrowotnych poprzez zastosowanie mieszaniny substancji roślinnych o działaniu bioaktywnym.

 

Realizacja zadania ma na celu wdrożenie wyników własnych prac B+R Wnioskodawcy, zakupu środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnego w skali kraju produktu w postaci kruchego wyrobu ciastkarskiego, zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez rozszerzenie oferty produktowej przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy będącej wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorstwa.

Do osiągnięcia celu głównego prowadzić będzie realizacja następujących celów cząstkowych:

  • Zakup 2 środków trwałych celem rozszerzenia oferty i wprowadzenia innowacyjnych produktów – dzięki opracowaniu w ramach własnych prac B+R unikalnych receptur.
  • Utworzenie 1 nowego miejsca pracy w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju.
  • Ochrona środowiska naturalnego – poprzez optymalizację procesu produkcyjnego, zmniejszającego ilość wykorzystywanej energii, do produkcji i odpadów składowanych na składowiskach odpadów.

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji przedsiębiorstwo PRIMART stanie się znaczącym konkurentem na rynku krajowym z możliwością konkurowania na rynkach zagranicznych, doprowadzi do standaryzacji procesu produkcyjnego oraz zaspokoi zdiagnozowane potrzeby konsumentów.

Wkład UE: 20,8%

 

 

logotyp_rpo_wm_-_kolor1-1024x118

dla rozwoju Mazowsza

Tytuł projektu: „Automatyzacja procesu pakowania na linii produkcyjnej ciastek”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa. Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Poziom dofinansowania z EFRR: 40%

Beneficjent: P.P.H. PRIMART Marek Łukasiewicz

Numer umowy: RPMA.01.05.00-14-232/10-00